Choď na obsah Choď na menu
 


História

 Obrázok  História Dobrovoľného hasičského zboru Dyčka

V roku 1834 Jozef Liska z Dyčky svoje hospodárske budovy zahlásil ,,Spolku ochrany pred požiarmi ". Aj to svedčí, že ochraňovať svoj majetok pred požiarom bol cieľ každého, kto si to mohol dovoliť.

Písal sa rok 1913, keď občania zemianskej obce Dyčka pocítili potrebu ochrany majetku pred požiarmi a živelnými pohromami a založili 13. januára Dobrovoľný hasičský zbor.

Takže zbor bol založený podľa archívnych dokumentov 13. januára 1913. Schválený bol 26. apríla 1913 a zároveň zaevidovaný  pod číslom 62 242/1913 ministerstvom vnútra v Budapešti. Zakladacie valné zhromaždenie bolo  6. mája 1913, prvým predsedom bol Imrich Bogyo, tajomníkom Július Komáromy. Zbor v tomto zložení veliteľstva fungoval až do roku 1926.

V roku 1926 sa zbor stal riadnym členom Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku - okresná hasičská jednota číslo 52 Vráble, kde bol Župným úradom Nitra zaevidovaný ministerskou plnou mocou dňa 30. októbra 1926 pod číslom 42139/V/1926. Veliteľom bol v tom čase správca miestnej ľudovej školy a zároveň učiteľ pán Imrich Vall, ktorý sa ako prvý z Vrábeľského okresu zúčastnil II. dôstojníckeho hasičského náukobehu veliteľov v dňoch 11. 7. - 7. 8. 1932 v Turčianskom svätom Martine, ktorého veliteľom bol jeden zo zakladateľov Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku Belo Voldán.

V roku 1932 mal dobrovoľný hasičský zbor 17 členov, k dispozícii jedno skladisko a jednu vežu. Výstroj a výzbroj mužstva činilo 15 slávnostných blúz, 15 slávnostných nohavíc, 15 pracovných blúz, 15 pracovných nohavíc, 15 prilieb, 4 sekerky, 60 m hadíc, 8 savíc, jedna štvorkolesová konská striekačka, 1 hákový rebrík a dve sanitné torby. Vtedy mala obec 97 domov a 515 obyvateľov.Obrázok

V roku 1934 sa mení veliteľstvo dobrovoľného hasičského zboru. Za veliteľa bol zvolený  Imrich Roško, prvým námestníkom veliteľa sa stal Michal Fruni a tajomníkom Vincent Nagy. Ostatní členovia výboru boli: pokladník Arnošt Raček, dozorca majetku Jozef Mikle, revízor František Fiktus a hlavný trubač Jozef Harangózó. Prvý veliteľ zboru Imrich Vall v tom čase  zastával funkciu prvého námestníka veliteľa Okresnej hasičskej jednoty vo Vrábľoch. Ostatní hasiči jednotky boli: Raček Jozef, Chlpík Dominik, Félis Jozef, Dolník Imrich, Raček Laurinec.

Život v dyčianskom hasičskom zbore však neutícha, v tomto zložení pracuje veliteľstvo až do roku 1936, kedy sa veliteľom stáva Jozef Zajíček a tajomníkom Rudolf Komáromy. V tomto čase pôsobia aj samaritáni v zložení Raček Arnošt, Račeková Elena, Fruni Michal, Roško Ján, Félisová Anna a Hudeček Gejza. Stará zbrojnica , ktorá stála pri kríži neďaleko potoka ( teraz chodník do Vrábel ), bola počas bombardovania 25. marca 1945 na Kvetnú nedeľu zničená. Nová hasičská zbrojnica sa začala stavať na terajšom mieste. V podstate bezo zmien na  popredných miestach fungoval zbor až do roku 1955. V tomto roku vzniká prvé družstvo dorastu. Veliteľom družstva sa stáva František Franko. Toto družstvo sa aktívne zapája do hasičských súťaží v okrese Vráble, ba i Nitrianskeho kraja. O tom svedčí aj výsledok v krajkej súťaži v roku 1956, v ktorej dorastenci získali 1. miesto a odniesli si odmenu v podobe motorovej striekačky DS-16. Ostatný hasiči boli Štefan Husár, Ladislav Kunkela, Štefan Komáromy, Štefan Varga, Štefan Chlpík, František Komáromy, Štefan Roško, Ondrej Chlpík, Dolník Imrich a Elino Komáromy.

Hasičský zbor neprekvapila ani povodeň v roku 1963, kedy bol predsedom Ľudovít Drahoš a tajomníkom Karol Bogyo. Až do roku 1973 sa na popredných miestach vystriedali mnohý členovia zboru: Milan Madurgai, Milan Roško, Ladislav Ovsenák, Jozef Komáromy, Štefan Komáromy, Jozef Sedláček, Ladislav Husár, Ján Drahoš, Ján Roško a mnohí iní. Nemožno tiež nespomenúť pravidelnú účasť zboru na hasičských súťažiach.

V roku 1973 sa stal predsedom zboru Milan Šulka, veliteľom Milan Roško a tajomníkom Štefan Farkaš. V tomto zložení pracoval výbor až do roku 1977. V rokoch 1978-1981 bol na veliteľskom poste Martin Krahulec, tajomníkom bol Jozef Sedláček.

ObrázokV roku 1982 bol prelomový v riadení dobrovoľného požiarneho zboru. Celý zbor prešiel reorganizáciou. Začal pracovať nový výbor pod vedením Petra Kunkelu, tajomník Igora Bogya a veliteľa Martina Krahulca. V tomto zložení pracoval do roku 1989.V roku 1983 vystriedala starú neopraviteľnú DS-16 nová motorová striekačka PPS-12. V roku 1985 bola výstroj a výzbroj požiarnikov doplnená cvičnými oblekmi a hadicovým materiálom.

" Nežná revolúcia " priniesla zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v našom dobrovoľnom požiarnom zbore. V rokoch 1989-93 zastával funkciu predsedu a zároveň i veliteľa DPZ Peter Kunkela, ktorý je predsedom DHZ až dodnes. V roku 1990 dostal zbor dopravné vozidlo Avia D. A. 12/A31.

V rokoch 1993 až 1995 zastáva funkciu veliteľa Marián Dolník. V roku 1995 bol DPZ vyznamenaný medailou za príkladnú prácu. V rokoch 1994 začíname cvičiť družstvá mladých požiarnikov pod vedením Petra Kunkelu. V roku 1999 začína pôsobiť družstvo dorasteniek pod vedením Jozefa Roška. V roku 2003, kedy zbor oslávil 90 výročie jeho založenia má zbor 40 členov z toho 10 žien, 7 členný výbor a troch členov revíznej komisie. Výbor pracoval v tomto zložení: Predseda Peter Kunkela, tajomník Igor Bogyo, veliteľ Peter Ovsenák, preventivár Jozef Roško, Jozef Hlavička pokladník, strojník Ivan Ovsenák a člen výboru Juraj Ivančík. Revíznu komisiu  tvoria: predseda Peter Evetke  členovia Michal Zeman a Ivan Dolník. Všetci členovia výboru absolvovali odborný kurz v Odbornej škole požiarnej ochrany v Martine.

V roku osláv 90. výročia založenia DHZ v roku 2003 bol zbor ocenený ,,medailou za zásluhy".

V roku 2008 mal dobrovoľný hasičský zbor 48 členov, jedno aktívne družstvo mužov. Výbor pracoval v zložení: predseda Peter Kunkela, tajomník Igor Bogyo, veliteľ Peter Evetke, preventivár Roško Jozef, pokladník Szabo Tomáš. Revízna komisia pozostáva z troch členov a to: predseda Jozef Hlavička, členovia Rak Peter a Magula Jozef.

V marci 2011 bola dobrovoľnému hasičskému zboru zakúpená cisternová automobilová striekačka (CAS) K 25 LIAZ 101 od obecného úradu Topoľčianky. S pridelením ,,novej" techniky sa zbor začína intenzívnejšie zaoberať zásahovou činnosťou a buduje sa 10 členné zásahové družstvo.

Po zasadnutí Výročnej členskej schôdze 7. 1. 2012 bol zvolený nový výbor DHZ v zložení: predseda Peter Kunkela, tajomník Terézia Ružičková, veliteľ Peter Evetke, strojník Michal Zeman, preventivár Jozef Roško, materiálno-technický referent Jaroslav Jamrich, vedúci mládeže Branislav Bányi. Revízna komisia opäť pozostáva z troch členov a to: predseda Peter polák, členovia Jozef Porubský ml., Matúš Dolník.

V roku 2013 dobrovoľný hasičský zbor oslávil 100. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica, zakúpená a vysvätená socha svätého Floriána. V tom istom roku družstvo mužov opätovne vstúpilo do THHL.

V roku 2015 bol ministrom vnútra JUDr.Róbertom Kaliňákom slávnostne odovzdaný prvovýjadzový automobil na podvozku IVECO Daily. V tom istom roku na jeseň náš zbor prebral protipovodňový prívesný vozík.

Na zasadnutí výročnej členskej schôdze v januári 2017 bol zvolený nový výbor DHZ v zložení: predseda Peter Kunkela, tajomník Juraj Kunkela, veliteľ Michal Magula, strojník Michal Zeman, preventivár Juraj Ivančík, materiálno-technický referent Jozef Roško, vedúci mládeže Branislav Bányi. Revízna komisia opäť pozostáva z troch členov a to: predseda Ivan Ovsenák, členovia Ivan Dolník, Jakub Oškerský.

23. septembra 2017 sme podpísali dohodu o spolupráci s SDH Horní Nemčí.

V roku 2019 nastala opätovná reorganizácia výboru. V súčasnosti výbor pozostáva zo siedmych členov a to: predseda Peter Kunkela, tajomník Andrej Džatko, veliteľ Juraj Kunkela, strojník Michal Zeman, preventivár Juraj Ivančík, materiálno-technický referent Martin Baláž, vedúci mládeže Branislav Bányi. Revízna komisia je jednočlenná - Jakub Oškerský. 

V dňoch 31.8. - 2.9.2018 sme organizovali medzinárodné taktické cvičenie na Zelenej vode. Toho cvičenia sa zúčasnili DHZ Dyčka, SDH Horní Nemčí, DHZ Tekovské Lužany a DHZ Hrubá Strana. Námetom tohto cvičenia bola diaľková doprava vody sériovým zapojením čerpadiel. Cvičenie sa konalo na počesť 100. výročia založenia prvej Československej republiky, za účelom udržania dobrých vzťahov.

V decembri roku 2018 zakúpil náš zbor cisternovú automobilovú striekačku na podvozku Tatra 138, ktorá nahradila dosluhujúcu CAS K25 L101.

V súčasnoti má zbor 50 členov.Obrázok

Dobrovoľný hasičský zbor plní funkciu Dobrovoľného hasičského zboru obce a je zaradený do kategórie B. Zbor plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu štátneho požiarneho dozoru v prevádzkach mesta Vráble, kde nerobí štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, protipožiarne asistenčné hliadky na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach konaných na území mesta Vráble a prímestských častí Dyčka a Horný Ohaj. Zbor sám poriada rôzne spoločenské akcie ako sú napríklad plesy, dni otvorených dverí, dni detí, výlety, súťaže.

Členovia dobrovoľného hasičského zboru sa značnou mierou podieľajú aj na likvidácii rôznych živelných pohrôm, povodní a požiarov. Našťastie zvládnutou preventívnou činnosťou býva požiar na území mesta Vráble len ojedinele, príroda sa však ovplyvniť nedá. Preto sa výzbroj postupne dopĺňa o technické pomôcky pre likvidáciu povodní, živelných pohrôm a samozrejme aj požiarov.

Naša organizácia je otvorená a prístupná pre všetkých občanov. Jedinou podmienkou pre členstvo je ochota podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z plánu činnosti a zo stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Obetavo, bez nároku na finančné výhody a na úkor voľného času sa venovať schôdzkovej činnosti, prevencii, výcviku, výchove mládeže. Jediným ocenením členov nášho zboru je morálne ocenenie vo forme poďakovania, povýšenia a vyznamenania. 

Svoju činnosť budeme naďalej rozvýjať a prajeme všetkým dobrovoľným hasičským zborom veľa úspechov v ich ďalšej činnosti.

 

Náhľad fotografií zo zložky Od histórie po súčasnosť

 

 

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 2
Celkom: 386368
Mesiac: 4813
Deň: 123