Choď na obsah Choď na menu
 


Rozdiely v hasičských zboroch. Spoločné majú to, že pomáhajú

Mesto Vráble koncom minulého roka zriadilo dobrovoľný hasičský zbor mesta a za jeho veliteľa vymenovalo Juraja Kunkelu. Predtým v mestskej časti pôsobil Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka, ktorý tu aj zostal. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi zbormi, čo sa týka vykonávania zásahov? O tom hovorí a na ďalšie otázky odpovedá Juraj Kunkela, veliteľ DHZM

article preview

DHZM Vráble – Dobrovoľný hasičský zbor obce, v našom prípade mesta, je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác. Členovia DHZM majú minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a zdravotne spôsobilí. DHZ Dyčka – Dobrovoľný hasičský zbor je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí a mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov. DHZ pôsobí najmä na úseku protipožiarnej prevencie. V DHZ funguje aj krúžok mladých hasičov od 6 do 15 rokov. Laickými slovami – členovia DHZ vykonávajú protipožiarne preventívne kontroly, zabezpečujú protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach, pracujú s deťmi, zúčastňujú sa súťaží, organizujú súťaže a iné kultúrne podujatia. Laicky povedané – DHZM Vráble je výjazdová jednotka, ktorá sa skladá z členov DHZ Dyčka, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do jednotky. Títo členovia sa zúčastňujú zásahov pri požiaroch, technických výjazdoch alebo iných udalostiach. • Kto vedie jednotlivé zbory? - Veliteľom DHZ mesta je Juraj Kunkela. Predsedom DHZ je Peter Kunkela. • Ako sú zbory financované? - DHZ mesta je financované z rozpočtu mesta Vráble a zo štátnej paušálnej dotácie. DHZ – je financované ako každé občianske združenie z členských príspevkov, 2 % daní, sponzorských darov alebo iných dotácií. • Sú členovia DHZ Dyčka súčasne aj v DHZ mesta alebo sú niektorí iba v tom prvom a niektorí v druhom zbore? - Ako bolo už spomenuté, v zmysle štatútu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo, musia byť členovia DHZ mesta Vráble členmi DHZ Dyčka. Opačne toto pravidlo neplatí, lebo na členov DHZ mesta sú kladené osobitné podmienky. Tento štatút je prístupný na stránkach mesta. • Kto sa môže k hasičom pridať? - Členom DHZ Dyčka môže byť každý občan SR vo veku minimálne 15 rokov. Tento člen sa riadi stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Členom DHZ mesta Vráble sa môže stať iba osoba od 18 do 60 rokov, ktorá spĺňa osobitné podmienky na zaradenie člena do hasičskej jednotky. Pre deti od 6 do 15 rokov zriaďuje DHZ Dyčka záujmový krúžok Plameň. Všetky zložky sú otvorené občanom, ktokoľvek s chuťou pracovať, sa môže k nám pridať. Musí však hľadieť na to, že prácu v zbore vykonáva dobrovoľne, bez nároku na odmenu. • Aké sú osobitné podmienky na zaradenie člena do hasičskej jednotky DHZ mesta? - Tieto podmienky sú: členstvo v DPO SR (v DHZ Dyčka), vek od 18 do 60 rokov, zdravotná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, absolvovanie základnej prípravy členov DHZO (40 hodín). • Ako si privoláme pomoc v prípade požiaru alebo napríklad zatopenej pivnice? Treba volať DHZ alebo DHZ mesta? - Zásahy vykonáva výlučne hasičská jednotka, teda DHZ mesta. DHZ mesta môže vykonať zásah iba na príkaz nadriadeného subjektu, t. j. zriaďovateľa (mesto Vráble) alebo operačného strediska HaZZ. • Na aké telefónne čísla máme volať v prípade požiaru? - Predovšetkým si treba uvedomiť, že dobrovoľní hasiči nie sú náhradou profesionálnych hasičov. Dobrovoľní hasiči slúžia ako výpomoc profesionálnym hasičom v prípade väčších udalostí alebo v prípade ich vyťaženosti. V prípade požiaru treba volať číslo 150, je na rozhodnutí operačného dôstojníka, ktorú jednotku vyšle. DHZM môže vykonať výjazd aj na nariadenie mesta. Podľa § 15. ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, je obec povinná: a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, b) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.. (Naše Vráble)

 
 


Posledné fotografieŠtatistiky

Online: 11
Celkom: 395853
Mesiac: 5327
Deň: 208